+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
KOR

Video prezentace firmy

...세척 및 청소 관련 업무 종합 청소 서비스
저희는 병원 청소 전문 회사입니다. 의료시설
자동차 공업 분야, 청소 서비스를 제공합니다. 공업
도장부문 기술 청소를 제공합니다. 도장 부문
일반적인 품질 수준 이상의 청소 솔루션 제공 특수 청소 서비스

MW-DIAS V KOSTCEMW-DIAS

자사는 직원 3명으로 시작했습니다

1997년부터 지금까지 놀라운 숫자인2 500 여 직원들을 고용할 만큼 성장하였으며, 단지 이것이 전부가 아닙니다.

회사개요

저희는 방법을 알고 있습니다

다년간의 청소와 클리닝 서비스를 제공하며, 다양하고 수많은 장비와 노동력을 구비하고 있습니다.

서비스

청소 이상의 서비스...MWD Group 콘체른과 RENATEX CZ 회사를 통해 세탁물의 세탁 및 대여 서비스도 제공합니다.

자세히 알고 싶습니다
50 průmyslových areálů
25 nemocnic
250 klientů
2 500 zaměstnanců

입사 지원입사 지원

Prohlédněte si aktuální volné pracovní pozice

자세히 알고 싶습니다

... 세척
및 청소 관련 업무

Najdete nás v Ostravě a v Praze.
Poskytujeme služby po celé České 관련 Slovenské republice.

Jsme jedna z největších úklidových společností v rámci ČR.

Kontakt

회사개요회사개요

()MW-DIAS는 모라비아-실레시아주에서 가장 규모가 큰 청소업체이며, 체코공화국 내에서도 가장 큰 청소전문업체 중의 하나입니다. 자사는 순수 체코 회사이고 본사는 오스트라바 (Ostrava)에 위치합니다. 자사는 1997년부터체코공화국 내에 전 지역과 슬로바키아에서 종합 청소 서비스를 제공합니다.

자세히 알고 싶습니다

저희가 누구를 위해 서비스를 제공하는지 관심이 있으십니까?? 저희 경력서(서비스 제공업체 리스트)를 요청해 주십시오.

Varování